Älgskötselsplan

Verksamhetsplan antagen vid årsmötet 13 augusti 2012

1.Älgskötselplanen fullföljs enligt beslutad omfattning jaktåret 2012, samt att styrelsen bearbetar och förankrar den nya älgskötselplanen 2013-2015. och att den kan sändas in för godkännande efter älgmötet i febr. 2013 . Likaså beslutades att en Hemsida för älgskötselområdet permanetas (se adress: ASO.n.nu. )

2. Samråd

Styrelsen fullgör under året samrådet som behövs med berörda parter.

Bl.a. med en januari träff med markägare inom älgskötselområdets, och dess · organisationer. Där frågor som älgbete, betesskador och älgstammens storlek samt eventuell vinterutfodring av älgar kan behandlas. Där älgbete även är en intressant del både i älgvårdsarbetet som skadeförebyggande arbete.

Betesskadornas omfattning bör älgskötselområdet och skogsvårdande myndigheter få till ett forskningprojekt . -Hur omfattande är problemet? Likaså hur kan vi motverka skadorna

3. Det nya älgjaktssystemet

Styrelsen bearbetar under det kommande året frågor som berör älgskötselområdet, med anledning av det nya älgjaktssystemet . Viktigt är att värna om den sk.. Skellefte-modellen. Styrelsen har också att fullfölja den nya treårsplanen för älgskötselområdet fr.o.m 1.7 2013.

4. Älgbetesinventering

Vi genomför en bedömning - beräkning av älgbetets utveckling sedan 1980 –talet och fortlöpande, detta genom att belysa hyggesarealens utveckling i form av kartmaterial och arealuppgifter .

5. Älginventering

Jägare och markägare genomför en älginventering tillsammans om älgskötselområdets årsmöte så beslutar.

6. Betesskadeinventering – bedömning

Vi tar under vintern ställning till om vi ska genomföra en inventering och bedömning av betesskador enligt det förslag som Bertil Markstedt kommit med som bygger på att kolla upp hyggena i älgbeteshöjd.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)