Om oss

Skellefte norra älgskötselområde kan enklast beskrivas som ett samarbetsorgan för jaktlag och enskilda jägare och markägare, som väljer styrelse och utövar rösträtt på årsmötet. Vår älgförvaltning vilar på demokratisk grund.

Det geografiska verksamhetsområdet omfattar drygt 73 000 hektar och består av i huvudsak så kallad bondskog. Andelen mark med institutionella ägare (skogsbolag, kyrkan, kommunen etc.) är bara några procent.

Inom området samverkar ett 40-tal lokala jaktvårdsorganisationer varav drygt två tredjedelar är väletablerade, större jaktlag eller viltvårdsområden med arealer som överstiger 1 000 hektar. Dessa områden står för den huvudsakliga avskjutningen.

Vi tror att älgstammen förvaltas bäst lokalt och att beslut om älgstammens storlek och avskjutningens omfattning ska fattas av de som bor, äger mark och jagar inom älgskötselområdet.

Det är bara älgskötselområdet som kan ta ansvar för en adaptiv förvaltning som tar hänsyn till lokala förhållanden. Vi jagar sedan många år efter den så kallade Skelleftemodellen, där grundprincipen är att minst hälften av alla fällda vuxna djur ska vara hondjur och mer än hälften av samtliga fällda älgar ska vara årskalvar.

Vi vill lägga stort jakttryck på årskalvar och ungdjur för att inte dessa ska slita på det värdefulla vinterbetet

De större jaktlagen har full frihet att öka sin avskjutning om det under jaktens gång skulle visa sig behövligt. Vår avskjutningsmodell medger stor flexibilitet ifråga om avskjutningen, vilket är betydelsefullt eftersom det kan råda avsevärda skillnader inom vårt område i fråga om älgtäthet.

Vårt motto är: delaktighet och samverkan!

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)