Info-Älg/Årsmöte

 Protokoll fört vid styrelsens konstituerande sammanträde Skellefte Norra Älgskötselområde onsdagen den 14/8 2013 kl. 21.30. Degerbygården

Närvarande: Kurt Lundström, Kurt-Lennart Holmgren, Thorgny Karlsson, Kassören Gunnar Lindqvist Rikard Lindqvist. och Ulf Grönlund. Frånvarande Bertil Markstedt

§ 1 Öppnande

Kurt Lundström öppnade sammanträdet och föreslog dagordning

§ 2. Justerare

att jämte ordf. justera dagens protokoll utsågs Kurt-Lennart Holmgren.

§ 3 Konstituering

Konstaterades att vid Älgskötselområdets årsmöte den 14.8 -13

utsågs:ordförande för 1 år, både för styrelse och älgskötselområde Kurt Lundström,

Likaså utsågs för 2 år i styrelsen Kurt-Lennart Holmgren, Gunnar Lindqvist och Rikard Lindqvist nyvaldes. Kvar i styrelsen ytterligare 1 år Thorgny Karlsson Bertil Markstedt Ulf Grönlund, Kurt Lundström.

Revisorer är; Anders Lindberg och Rune Degerstedt.

Suppleant Dick Boström och Mats Hedlund

Valberedning är:Lars Forsell(samk),Östen Bjurman, Benny Brännström och Björn Anderbrandt.

Styrelsen konstituerades renligt följande:

Kurt Lundström ordförande, vice ordf. Bertil Markstedt, Thorgny Karlsson sekreterare och Gunnar Lindqvist kassör

Övriga Kurt-Lennart Holmgren, Rikard Lindqvist och markägarrepresentanter är Ulf Grönlund och Bertil Markstedt.

Styrelsen beslöt att

Skellefteå norra älgskötselområdets firma tecknas av

Ordföranden Kurt Lundström och kassören Gunnar Lindqvist var och en för sig

-att kassa bank och postgiro, samt inkommande värdepost tecknas av kassören

Gunnar Lindqvist och ordföranden Kurt Lundström var och en för sig.

Paragraf 3 Beslut förklarades omedelbart justerat

§ 4.´Styrelsen avslutade sammanträdet och konstaterade att nästa styrelsesamling är torsdagen den 10 oktober kl. 18.00 på Degerbygården före älgmötet kl. 19.30

Dag som ovan

Thorgny Karlsson Sekreterare Justering. Kurt Lundström och Kurt-Lennart Holmgren

Adresser till Styrelsen:

Skellefte Norra Älgskötselområde kurt.lundstrom@allt1.se 070 630 07 30

Orförande Kurt Lundström kurt.Lundström@optronik.se 070 630 07 30

Sekreterare Thorgny Karlsson thorgny-15617@telia.com 0731 830 079 0910-15617

Kassör Gunnar Lindqvist glindqvist@telia.com 070 635 18 32 0910-50019

Kurt-Lennart Holmgren k_lholmgren@yahoo.se 070 372 00 44 0910721173

Rikard Lindqvist Rikard.lindqvist@telia.com 070-1841012. 070-2668073

Markägare: Bertil Markstedt bertil_markstedt@hotmail.com 070-3955050 0910 72 31 20

Ulf Grönlund dalabackenab@glocalnet.net 070-653 98 28

  

Verksamhetsberättelse 2012/13  för Skellefte norra

Älgskötselområde och planen för 2013/2014

 

Styrelsen har under året bestått av: Kurt Lundström ordf. Gunnar Lindqvist Kassör, Thorgny Karlsson sekr. Bertil Markstedt markägarrepresentant, Ulf Grönlund markägarrepresentant, Roland Furberg och Kurt-Lennart Holmgren.

Av styrelsens 7 medlemmar är sex markägare och av oss sex markägare så är två markägarerepresentanter.

Styrelsen har under arbetsåret haft 7 st. protokollförda sammanträden som handlagt Älgskötselområdets angelägenheter.

Förutom  årsmöte i augusti så har vi träffats till älgmöte mellan jaktperioderna i oktober och efter jakten i februari för att redovisa årets avskjutningsresultat och observationer.

Skellefte norra älgskötselområde omfattar 41 st jaktlag och viltvårdsområden och jagar enligt den sk ”Skelleftemodellen”, Vilket innebär att jaktlag/viltvårdsområde själva beslutar sina egna detaljregler om hur jakten skall bedrivas. Skelleftemodellen innebär att: Jaktlag/viltvårdsområden med 1000 hektar, eller mer, själva avgör hur många älgar som skall skjutas.

Jaktlag/viltvårdsområde under 1000 hektar får av styrelsen tilldelning baserad på genomsnittsuttaget inom älgskötselområdet.

Alla skall målmedvetet verka för att minst 50% av de skjutna vuxna älgarna skall vara hondjur. Och att mer än 50% av antalet skjutna älgar är kalvar. Avstämning sker vart tredje år.

Markägarsamråd

Styrelsen genomförde i vintras ett samråd - samtal  med markägarrepresentanter från älgskötselområdet och  representant från LRF Skellefteå.

Älgjakt: Förr och nu. På vilket sätt kan vi förbättra den ur ett markägarperspektiv. Hur bör samarbetet mellan markägare- jägare fungera i byarna?  Hur stimulerar vi mer vinterjakt?

Älgbete Förr och Nu.? På vilket sätt kan vi förbättra det - hur tänker vi på det i skogsbruket.

Älginventering Nuvarande metoder - Kompletterande metoder - metoder som markägare och jägare kan göra tillsammans

Betesinventering.   Här behandlades; Nuvarande metod - Kompletterande metod - framtida möjliga metoder.

Älgskötselplan 2013-2015 . Vi gick igenom och samrådde med markägarrepresentanter inför den kommande älgskötselplanen. Det förelåg ett gott samförstånd med markägarrepresentanterna.

Ny Älgskötselplan

Vi har under året tagit fram och beslutat om en ny älgskötselplan för åren 2013-2015.

Vi har gjort detta i sammarbete med markägarrepresentanter och varit överens om att minska älgstammen något. Stor enighet har funnits i samarbetet.

Förväntningen är att vi skjuter ca. 350 älgar detta år 330 älgar 2014 och 310 älgar 2015. Andelen kalvar  i avskjutningen bör vara 55%. Andelen hondjur som fälls bör vara minst 50%. Jaktlag med mycket älgar som skjuter mer än genomsnittet  bör skjuta 60% hondjur. Vi har sagt att en felmarginal på upp till 15% när det gäller antalet älgar kan förekomma i planen.

Inventering av betesskador

 Vi fick också ta del av senaste redovisning av älgbetesskador som utförs av skogsvårdsstyrelsen. Inventering enligt äbin kan ge en indikation på betesskador och dess utveckling över mycket stora områden (1 miljon hektar) . Äbin i nuvarande form på ett älgskötselområde i våran storlek är mycket tveksam. Den totala arealen inom vårt älgskötselområde ca. 70000 Ha som undersöktes under föregående år var 0.33ha dvs mindre än en fotbollsplan. Med tanke på att älgar är grupperade vintertid inser man att äbin i sin nuvarande form inte är en bra metod för ett så litet område som vårt.

 Bertil Markstedt markägarrepresentant i vår styrelse har föreslagit en metod som bygger på att man på vårens sista skare skulle åka skidor i ett linjemönster med ca. 100 meters bredd på hyggen i älgbetesålder (1-4meters höjd ) och då notera skadornas omfattning. Man kan då nyttja inventeringen till nästa års jakt med viss vinterjakt särskilt på älgkalvar där älgarna varit besvärande.

2012 års älgjakt

Vi har under 2012 jagat enligt älgskötselplan , 2010-2013. Målsättningen

har varit att fälla 360 älgar per år under dessa tre år. Vi har under året fällt 353 älgar. Av dessa var 80 hondjur, 90 tjurar och 183 kalvar. Det betyder att vi fällt 47% hondjur av vuxna djur samt ca 52% kalvar av totala antalet älgar.

Tjurstammen har enligt obsen ökat till ca.38 % tjurar vilket är en tillfredsställande. Kommande jakt ska inriktas på framförallt unga hondjur framför äldre och kalvar framför vuxna älgar. Observationerna visade också att föryngringen varit sämre under 2011 med en föryngring på ca 66 kalvar/100kor mot 70 kalvar per 100 kor året innan.

Älgstammen verkar vara i minskande.

Nedan kan ni se resultatet av 2012 års älgobs.

Nedan visas avskjutningen i diagramform. Kalvar/Vuxna Avskjutning

Hondjur / Tjurar Avskjutning

 Diagram

 

Verksamhetsplan 2013/14  för Skellefte norra 

Älgskötselområde

1.Älgskötselplanen fullföljs enligt beslutad omfattning jaktåret 2013-2015, samt att styrelsen bearbetar och förankrar den nya älgskötselplanen 2013-2015.  Likaså föreslås att Hemsidan för älgskötselområdet utvecklas och underhålles.

2. Samråd

 Fllgör samråd som behövs med berörda parter.

Bl.a. med en januari träff med markägare inom älgskötselområdets, och dess · organisationer. Där frågor som  älgbete, betesskador och älgstammens storlek samt eventuell vinterutfodring av älgar kan behandlas. Där älgbete även är en intressant del både i älgvårdsarbetet som skadeförebyggande arbete.

Betesskadornas omfattning bör älgskötselområdet följa och hitta lösningar på.

3. Den nya älgskötselplanen

 Styrelsen bearbetar under det kommande året frågor som berör älgskötselområdet, med anledning av det nya älgjaktssystemet. Det nya systemet berör inte älgskötselområdet så mycket men vi kommer att bevaka de frågor som berör oss. Viktigt är att värna om den sk.. Skellefte-modellen. Styrelsen har också att se till att den nya treåriga älgskötselplanen för åren 2013-2015 efterlevs.

 Älgbetesinventering

Vi genomför en bedömning - beräkning av älgbetets utveckling sedan 1980 –talet och fortlöpande, detta genom att belysa hyggesarealens utveckling i form av kartmaterial och arealuppgifter .

5. Älginventering

Jägare och markägare genomför en älginventering  tillsammans om älgskötselområdets årsmöte så beslutar. 

6. Betesskadeinventering – bedömning

Vi tar under vintern ställning till om vi ska genomföra en inventering och bedömning av betesskador enligt det förslag som Bertil Markstedt kommit med som bygger på att kolla upp hyggena i älgbeteshöjd.

7. Älgmöte/Årsmöte under året Plats Degerbygården

 

                      Årsmöte onsdag 14 aug 2013   kl.19.30

                      Älgmöte torsdag  10 okt. 2013   kl.19.30

                      Älgmöte måndag 10 febr. 2014   kl.19.30

                      Årsmöte onsdag 13 aug. 2014  kl.19.30

 

8. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse

 

                      Onsdag 14 aug. efter årsmötet (konstituering)

 

                      Onsdag 10 okt. kl.18.00, och ett i dec. inför samrådsträff

 

                      Onsdag  10 febr-14 kl.18.00, samt ett i maj inför årsmötet

 

                      Onsdag 13 aug.-14 kl.17.30.

 

 

 

9. En utveckling av hemsidan sker under året. Hemsidans adress: aso.n.nu

Skellefteå  20/6    2013

Kurt Lundström ordf.               Thorgny Karlsson sekr.

 

PROTOKOLL

fört vid möte med Skellefte norra älgskötselområde.

Tid: Måndag11 februari kl. 19.30.

Plats: Degerbygården, Degerbyn.

Närvarande: Separat närvarolista närslutes detta protokoll.

 

§1. Öppnade ordf. Kurt Lundström mötet och hälsade välkommen.

§2. Valdes undertecknad till sekreterare.

§3. Valdes Christer Forsell och Kent Bergqvist att jämte ordf. justera protokollet.

§4. Redovisade ordf. resultatet från Älgobs som visar en svagt nedåtgående trend för älgstammen. Avskjutningen de tre senaste åren slutade på 36 djur över prognosen; det fälldes 1116 älgar jämfört med prognosens 1080. Av de fällda vuxna djuren utgjorde andelen hondjur 55 och andelen tjurar 45 procent. Av totala antalet älgar utgjordes 53 procent av kalvar.

För det lyckade resultatet inom älgskötselområdet gav ordf. beröm till jägarna och jaktlagen.

§5. Rapporterade företrädarna för jaktlagen sina iakttagelser och uppfattningar om älgstammen.

§6. Redovisade ordf. skötselplanen för kommande treårsperiod, där älgskötselområdet i samråd med markägarrepresentanterna kommit överens om att minska älgstammen något. Målsättningen är att andelen kalv i avskjutningen ska uppgå till 55 procent med en absolut miniminivå på 50 procent. Bland vuxna djur ska andelen hondjur ligga på minst 50 procent och i de områden som har mycket älg ända upp till 55 – 60 procent. Målsättningen ifråga om könsfördelningen är att andelen tjurar vid älgobstillfället ska utgöra 35 – 40 procent.

Avskjutningsprognosen för innevarande år är 350 älgar som kommer att minska till 330 år 2014 och 310 år 2015. Sammanlagt 990 älgar jämfört med 1116 närmast föregående treårsperiod med en årlig felmarginal på pus/minus 15 procent p.g.a. av osäkerhetsfaktorer i en fallande älgstam.

§7. Efter en kort frågestund antogs de nya riktlinjerna i samstämmighet.

§8. Föreslog Bertil Markstedt att jaktlag som har vinterkoncentrationer av älg på sina marker ska utnyttja jaktmöjligheterna under januari. Genom att vårinventera vinterbeteslokalerna kan man också ta reda på var jaktliga punktinsatser behöver göras kommande vinter.

§9. Avslutades mötet med kaffe.

 

Vid protokollet dag som ovan:                                 

 

Bernt Karlsson, sekr.                                                  Kurt Lundström, ordf.

 

                      Justeras:                                                 Justeras:

                      Christer Forsell                                      Kent Bergkvist

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Alla jaktlag!

Jakttiden på älg är nu passerad för denna gång.
Jag vill uppmana er som inte slutrapporterat avskjutning att göra det.
Ni betalar även in älgavgifter (400kr/vuxen,100kr/kalv och administrationsavgiften på 100kr för jaktlag upp till 1000ha . 200kr för jaktlag mellan 1000-5000Ha och 400kr för jaktlag över 5000ha.
Jag vill att ni som ännu inte betalat gör det omgående!

 Härmed kallas ni till älgmöte måndag 11/2 i Degerbygården kl 19.30

Förrutom årets avskjutning så ska vi resonera om kommande älgskötselplan för de tre kommande åren.

Välkomna ! Styrelsen/ gm Kurt Lundström 

 

*Markägarsamråd 23 jan 2013 kl.19.00   på Degerbygården.

En god januari träff med markägare och dess · organisationer, inom älgskötselområdet. Där styrelsen  fick möjlighet att  höra hur markägarna hade det med älgbete, betesskador och älgstammens storlek. Där också frågan lyftes om eventuell vinterutfodring av älgar och om det bör ske.  Likaså ett samråd om avskjutning storlek inom den närmaste treårsperioden. Styrelsen fann att de många synpunkterna ger en god utgångspunkt för förberedande av den ny treårsplanen som skall inges innan sommaren. TK

------------------------------------------------------------------------------------

*Kallelse till älgmöte till företrädarna för de jaktlag

som ingår i Skellefte Norra älgskötselområde.

Måndagen den 11 febrari 2013 kl. 19.30

Plats Degerbygården.

 Förslag till agenda

1. Öppnade

 2. Kassörens rapport och ordförandens rapport om avskjutningar och inbetalningar.

 3. Rapport från samråd med Markägarerepresentanter

 4. Ett inriktningsresonemang inför ny älgskötselplan 2013-2016

 5.  Årsmöte den 14 augusti 2013 kl.19.30 Degerbygården.’

 6.  Avslutning

Sänd jaktlagens ombud och välkommen själv som jägare eller markägare.

Hälsning Styrelsen

 

*En kortrapport från älgmöte 10 okt (TK)

 1. Ett intresant studium av älgobs och avskjutningen genomfördes. Se själv på älgdata.
 2. Vi konstaterade att 240 älgar skjutits till daggs dato.
 3. Med anledning av siffrorna manades alla jaktlag att uppfylla 50-50 avskjutning av vuxna och kalv.Likaså bör bara kvigor och ensamma kor vara inriktningen för den fortsatta jakten.  Skjut mer kalv manade ordföranden. Spara tjurarna.
 4. Älgstammen ser ut att ha minskat, varför en  rätt avskjutning är av nöden.
 5. Samtal om betesskador togs upp. Manades att jaktlagen observerar älganhopningar och vid behov går in och dessimerar gruppen medan jakttid råder.
 6. Styrelsen inbjöd till en trevlig kaffestund
 7. konsaterades att 58 jagare och markägare bevistade älgmötet. 32 jaktlag var representerade på mötet av våra 40 jaktlag.  

===========================================

 • Verksamhetsberättelse 2011/12  för Skellefte Norra Älgskötselområde och planen för 2012/2013

  Styrelsen har under året bestått av: Kurt Lundström ordf. Gunnar Lindqvist Kassör, Thorgny Karlsson sekr. Bertil Markstedt markägarrepresentant, Rolf Eriksson markägarrepresentant, Roland Furberg och Kurt-Lennart Holmgren.

Av styrelsens 7 medlemmar är sex markägare och av oss sex markägare så är två markägarerepresentanter.

Styrelsen har under arbetsåret haft 6 st. protokollförda sammanträden som handlagt Älgskötselområdets angelägenheter.

Förutom  årsmöte i augusti så har vi träffats mellan jaktperioderna i oktober och efter jakten i februari för att redovisa årets avskjutningsresultat och observationer.

Skellefte norra älgskötselområde omfattar 40 st jaktlag och viltvårdsområden och jagar enligt den sk ”Skelleftemodellen”, Vilket innebär att jakten genomförs som gemensamhetsjakt där jaktlag/viltvårdsområde själva beslutar sina egna detaljregler om hur jakten skall bedrivas. Förutsättning är att detta görs i samråd mellan jägare och markägare inom jaktområdet.

Skelleftemodellen innebär att: Jaktlag/viltvårdsområden med 1000 hektar, eller mer, själva avgör hur många älgar som skall skjutas.

Jaktlag/viltvårdsområde under 1000 hektar får av styrelsen tilldelning baserad på genomsnittsuttaget inom älgskötselområdet.

Alla skall målmedvetet verka för att minst 50% av de skjutna vuxna älgarna skall vara hondjur. Och att mer än 50% av antalet skjutna älgar är kalvar. Avstämning sker vart tredje år.

Markägarsamråd

Styrelsen genomförde i vintras ett samråd - samtal  med markägarrepresentanter från älgskötselområdet och  någon representant från LRF Skellefteå.

Älgjakt: Förr och nu. På vilket sätt kan vi förbättra den ur ett markägarperspektiv. Hur bör samarbetet mellan markägare- jägare fungera i byarna?  Hur stimulerar vi mer vinterjakt?

Älgbete Förr och Nu.? På vilket sätt kan vi förbättra det - hur tänker vi på det i skogsbruket.

Älginventering Nuvarande metoder - Kompletterande metoder - metoder som markägare och jägare kan göra tillsammans

Betesinventering.   Här behandlades; Nuvarande metod - Kompletterande metod - framtida möjliga metoder.

Inventering av betesskador

Vi fick också ta del av senaste redovisning av älgbetesskador som utförs av skogsvårdsstyrelsen. Inventering enligt äbin kan ge en indikation på betesskador och dess utveckling över mycket stora områden (1 miljon hektar) . Äbin i nuvarande form på ett älgskötselområde i våran storlek är mycket tveksam. Den totala arealen inom vårt älgskötselområde ca. 70000 Ha som undersöktes under föregående år var 0.33ha dvs mindre än en fotbollsplan. Med tanke på att älgar är grupperade vintertid inser man att äbin i sin nuvarande form inte är en bra metod för ett så litet område som vårt.

Bertil Markstedt markägarrepresentant i vår styrelse har föreslagit en metod som bygger på att man på vårens sista skare skulle åka skidor i ett linjemönster med ca. 100 meters bredd på hyggen i älgbetesålder (1-4meters höjd ) och då notera skadornas omfattning. Man kan då nyttja inventeringen till nästa års jakt med viss vinterjakt särskilt på älgkalvar där älgarna varit besvärande.

2011 års älgjakt

Vi har under 2011 jagat enligt älgskötselplan , 2010-2013. Målsättningen har varit att fälla 360 älgar per år under dessa tre år. Vi har under året fällt 395 älgar. Av dessa var 116 hondjur ,73 tjurar och 206 kalvar. Det betyder att vi fällt 61% hondjur av vuxna djur samt 52% kalvar av totala antalet älgar.

Tjurstammen har enligt obsen ökat till ca.36% tjurar sedan 2010, vilket är en tillfredsställande utveckling. Kommande jakt ska inriktas på framförallt unga hondjur framför äldre och kalvar framför vuxna älgar. Observationerna visade också att föryngringen varit klart sämre under 2011 med en föryngring på ca 70 kalvar/100kor mot 85 kalvar per 100 kor året innan.

Detta i kombination med att vi skjutit många älgkor gör att vi troligen har minskat älgstammen relativt kraftigt.

Nedan kan ni se resultatet av 2011 års älgobs.

 bild1.jpg

bild2.jpg

bild3.jpg

bild4.jpg

bild5.jpg

Nedan visas avskjutningen i diagramform.

Kalvar /Vuxna Avskjutning

bild6.jpg

Hondjur / Tjurar Avskjutning

bild7.jpg

-------------------------------------------------

Verksamhetsplan 2012/13  för Skellefte norra

Älgskötselområde

1.Älgskötselplanen fullföljs enligt beslutad omfattning jaktåret 2012, samt att styrelsen bearbetar och förankrar den nya älgskötselplanen 2013-2015. och att den kan sändas in för godkännande efter älgmötet i febr. 2013 .  Likaså föreslås att en Hemsida för älgskötselområdet permanetas (se adress: ASO.n.nu. )

2. Samråd

Styrelsen fullgör samrådet som behövs med berörda parter.

Bl.a. med en januari träff med markägare inom älgskötselområdets, och dess · organisationer. Där frågor som  älgbete, betesskador och älgstammens storlek samt eventuell vinterutfodring av älgar kan behandlas. Där älgbete även är en intressant del både i älgvårdsarbetet som skadeförebyggande arbete.

Betesskadornas omfattning bör älgskötselområdet och skogsvårdande myndigheter få till ett forskningprojekt . -Hur omfattande är problemet? Likaså hur kan vi motverka skadorna

3. Det nya älgjaktssystemet

Styrelsen bearbetar under det kommande året frågor som berör älgskötselområdet, med anledning av det nya älgjaktssystemet . Viktigt är att värna om den sk.. Skellefte-modellen. Styrelsen har också att fullfölja den nya treårsplanen för älgskötselområdet fr.o.m 1.7 2013.

4. Älgbetesinventering

Vi genomför en bedömning - beräkning av älgbetets utveckling sedan 1980 –talet och fortlöpande, detta genom att belysa hyggesarealens utveckling i form av kartmaterial och arealuppgifter .

5. Älginventering

Jägare och markägare genomför en älginventering  tillsammans om älgskötselområdets årsmöte så beslutar. 

6. Betesskadeinventering – bedömning

Vi tar under vintern ställning till om vi ska genomföra en inventering och bedömning av betesskador enligt det förslag som Bertil Markstedt kommit med som bygger på att kolla upp hyggena i älgbeteshöjd.

5. Älgmöte/Årsmöte under året Plats Degerbygården

                 Årsmöte måndag 13 aug 2012   kl.19.30

                      Älgmöte onsdag  10 okt. 2012    kl.19.30

                      Älgmöte måndag 11 febr. 2013   kl.19.30

                      Årsmöte onsdag 14 aug. 2013  kl.19.30

4. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse

                      Måndag 13 aug. efter årsmötet (konstituering)

                      Onsdag 10 okt. kl.18.00, och ett i dec. inför samrådsträff

                      Onsdag  6 febr-13. kl.17.30,

                      Onsdag 11 febr kl. 18.00 före älgmötet

                                samt ett i maj inför årsmötet

                      Onsdag 14 aug.-13 kl.17.30.

5. En utbildning för användningen av hemsidan, skall genomföras om Årsmötet inrättar hemsidan  permanent

Skellefteå  20/7    2012

Kurt Lundström ordf.                                                   Thorgny Karlsson sekr.

=========================================================

Inkommen motion:

Till styrelsen för Skellefte norra älgskötselområde

 

Motion

 Förslag: Att alla protokoll som upprättas vid de möten som hålls i älgskötsel områdets regi sänds (via mail) till berörda VVO/älgjaktlag/klubba, för att distribueras efter varje mottagares egen bedömning och rutin.

 Motivering: För att öka informationen inom älgskötselområdet på ett billigt sätt och enkelt sätt.

 Bertil Kågström

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid Skellefte norra älgskötselområdets älgmöte 

Den 8 februari 2012 kl. 19.30  i Degerbygården

Närvarande 32 jaktlag av 40                                                                                      

 
§ 1 Dagordning se bilaga                                                                            


§ 2.Kurt Lundström som ordförande ledde sammanträdet och Thorgny Karlsson var sekreterare. 
Protokollet justeras av ordföranden. och  Kurt-Lennart Holmgren och PG Persson .

§ 3.Genomgång av årets avskjutning vidtog. Se bilaga som redovisar de 40 jaktlagens avskjutning.                                                                                             

§ 4.Styrelsen presenterade årets älgobs. Varvid konstateras att Älgstammen är lite på nedgång.,
därför finns anledning att överväga nivån på avskjutningen i augustiträffen.
Det troliga är att man det blir ett råd till 50 % koavskjutning och kalv i vanlig omfattning.

§ 5.Protokollet från Markägarsammanträde med markägarna delades ut  se bilaga

§ 6.Styrelsen informerade om ett möjligt ”Äbin" inom älgskötselområdets. Vår ordförande har i majl tillfrågat jaktlagen om
intresse för ett genomförande.

 1. Ordföranden Kurt Lundström
  redogjorde för styrelsen plan i genomförande av ett eget ”Äbin”.  I
  samtalet som följde gav icke vid handen att ett genomförande skulle prioriteras
  i nuläget utan mer att invänta alternativa metoder
 2. Styrelsen avsikt att söka
  vinna gehör för ett genomförande av ”Äbin” fick ett klent mottagande.

§ 7.Ordföranden tog upp frågan om det kommande arbetet med  älgskötselplanen beslöts att ta ett
resonemang vid årsmötet 13 aug och vid älgmötet i oktober överväga på vilken nivå skötselplanen skall läggas och att vid älgmöte i
februari 2013 med avskjutnings- och älgobs från jaktåret som grund göra en ansökan för de kommande tre åren.

§ 8 Kassören meddelade
att jaktlagen inbetalat sina avgifter, och att bara några justeringar återstår.

§ 9 Då inga övriga frågor fanns med övergick sammanträdet till samling kring   kaffebordet där förmodligen många goda samtal avhandlades.

§ 10 Nästa älgmöte/årsmöte blir den 13 augusti 2012  samma plats och tid kl.19.30 

Vid protokollet

Dag som ovan

 • Thorgny Karlsson      
 • Justerat Kurt Lundström
 •  P-G  Persson

 Kurt-Lennart Holmgren

Bilagor:
1. Dagordning, och
Närvarolista 32 jaktlag av 40 var närvarande
2. Avskjutning
3. Protokoll från markägarsamrådet

==============================================

Skellefte norra älgskötselområdets styrelsesammanträde hemma hos Kurt Lundström

Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 18.30

Närvarande:

Kurt Lundström, Gunnar Lindqvist, Kurt-Lennart Holmgren, Rolf Eriksson, Roland Furberg och Thorgny Karlsson.

Anmält frånvaro: Bertil Markstedt.

Dagordning/ protokoll

 1. Val av ordf. för mötet                 Kurt Lundström
 2. Val av sekreterare                    Thorgny Karlsson
 3. Justering                                   Ordf. och Kurt-Lennart Holmgren
 4. Föregående protokoll

Genomgicks och lades till handlingarna

 1. Vinterinventering av älgar ( Inventering av betestryck på hyggen)

Styrelsen samtalade om betestrycket inom ÄSO. Och konstaterade att där grupper av älgar befinner sig blir det starkt betestryck. Samtidigt befarar vi en nedgång i älgstammen som bör tas hänsyn till vid årets avskjutning. Älg-OBS blir därför mycket viktigt i hösten älgjaktstart och verkligt nödvändigt vid en första utvärdering vid älgmötet den 12 oktober kl. 19.30. Vi får då överväga den fortsatta avskjutningens storlek resten av jakttiden. Vi var eniga om att vi rekommenderar 50 % kor och 50% Tjur och lika många kalvar i den första jaktperioden

 1. Vinterutfordring av älgar?

Kurt berättade om försök till utfodring av älg med ensilage av havre och ärter. Kan odlas som viltåker. Eller odlas på åkermark och därefter ensilage-balas och sedan under vintern utfodra i högstamskog. De som gjort det har nått gott resultat med minskade betesskador som följd. Därför föreslog styrelsen att uppmana till viltåker och de som kan, odlar och enselage-balar med en blandning av havre ärtor. För förvinterutfodring, -viktigt att kolla att man kan fylla på mat under hela intern.

 1. Kommande älgskötselplan: 

Beslöts att förbereda ny älgskötselplan för de kommande tre åren. Styrelsen delger årsmötet den 13 aug. 2012 sina intentioner och vid älgmötet den 12 okt med de nya älgobsen söker se hur vi bör lägga avskjutningsribban., och i januari i samband markägarträff få ytterligare synpunkter och att slutligt vid älgmötet den 8 februari -13, när allt är inrapporterat, kan styrelsen fullgöra ansökan om ny älgskötselplan för åren 2013-2015

 1. Träff med älgförvaltningsgruppen   

De som var med i mötet gav en kort rapport

 1. Hemsidan  

Thorgny Karlsson har tillsammans med Alemayehu Dibaba tagit fram och bearbetat en hemsida för Skellefe norra älgskötselområdet. Se bilaga./WWW.aso.n.nu/

Styrelsen bearbetade förslaget och beslöt:

att uppdra till Thorgny Karlsson att i samverkan med Alemayehu korrigera och bearbeta Hemsideförslaget så att det kan föreläggas Älgmöte/årsmöte den 13 aug för slutligt avgörande att införa hemsidan.                       

att avsätta 3000:- kronor ur de utvecklingsstöd vi tidigare fått av länsstyrelsen, för utvecklingsarbete Alemayehu Dibaba kommer också att träna in styrelsen i jobbet med hemsidan                          

att Thorgny Karlsson utse som interimistiskt vebbansvarig för Hemsidan. Här biträder Alemayehu.Dibaba i förberedelserna. Styrelsen kan under upparbetningstiden via dator WWW. aso.n.nu   vecka för vecka följa arbetet. Styrelsen uppmanas att inkomma med ytterligare foto, texter, beskrivningar och förslag på lämpliga ”länkar”. På det sättet kan alla vara med i den slutliga utformningen av Hemsidan.

Inför årsmötet:

Sekreteraren kassören och ordföranden har uppdraget att ta fram

 • Kallelse till årsmöte (20.juli) Årsmötesdag måndagen den 13 aug kl.19.30 på Degerbygården. (Kurt bokar gården)
 • Annons att införas av Gunnar L i norran den 27 juli
 • Kurt och Thorgny tar fram underlag för årsberättelse, och Gunnar L iordningställer styrelsens förvaltningsberättelse
 • Verksamhetsplan bereds av ordf. och sekreteraren.
 • Styrelsen bereder årsmötet måndagen den 13 aug kl. 17.30
 • Alla handlingar kan e-postas till styrelsen under förberedelsetiden och var och en kan då ge sin syn på underlagen.
 • Kurt Lundström tar kontakt med valberedningens ordf.

11. Övriga frågor.

Ordföranden har fått förfrågan om ev. anslutning av två nya jaktlag. Beslöt att Ordföranden handlägger frågan.

12 Mötets avslutning

Ett tack riktades till värden för kvällen och önskade oss en god vår och sommar.

Dag som ovan

Thorgny Karlsson sekr.                                        

Justerat: /6 maj-12/Kurt-Lennart   Holmgren

Kurt Lundström ordf

==================================================

Protokoll fört vid Skellefte norra älgskötselområdets älgmöte

Den 8 februari 2012  kl. 19.30  i Degerbygården.

Närvarande 32 jaktlag av 40

§ 1. Dagordning se bilaga

§ 2. Kurt Lundström som ordförande ledde sammanträdet och Thorgny Karlsson var sekreterare.  Protokollet justeras av ordföranden. och Kurt-Lennart Holmgren och PG Persson .

§ 3.Genomgång av årets avskjutning vidtog. Se bilaga som redovisar de 40 jaktlagens avskjutning.    

§ 4. Styrelsen presenterade årets älgobs. . Varvid konstateras att Älgstammen är lite på nedgång., därför finns anledning att överväga nivån på avskjutningen i augustiträffen. Det troliga är att man det blir ett råd till 50 % koavskjutning och kalv i vanlig omfattning.

§ 5.Protokollet från Markägarsammanträde med markägarna delades ut  se bilaga

§ 6. Styrelsen informerade om ett möjligt ”Äbin" inom älgskötselområdets.  Vår ordförande har i majl tillfrågat jaktlagen om intresse för ett genomförande.

Ordföranden Kurt Lundström redogjorde för styrelsen plan i genomförande av ett eget ”Äbin”. I samtalet som följde gav icke vid handen att ett genomförande skulle prioriteras i nuläget utan mer att invänta alternativa metoder

 Styrelsen avsikt att söka vinna gehör för ett genomförande av ”Äbin” fick ett klent mottagande.

§ 7.Ordföranden tog upp frågan om det kommande arbetet med  älgskötselplanen beslöts att ta ett resonemang vid årsmötet 13 aug och vid älgmötet i oktober överväga på vilken nivå skötselplanen skall läggas och att vid älgmöte i februari 2013 med avskjutnings- och älgobs från jaktåret som grund göra en ansökan för de kommande tre åren..

§ 8Kassören meddelade att jaktlagen inbetalat sina avgifter, och att bara några justeringar återstår.

§ 9. Då inga övriga frågor fanns med övergick sammanträdet till samling kring kaffebordet där förmodligen många goda samtal avhandlades.

§ 10. Nästa älgmöte/ årsmöte blir den 13 augusti i samma plats och tid kl.19.30       

Vid protokollet

Dag som ovan

Thorgny Karlsson      

Justerat Kurt Lundström                         

P-G Persson Kurt-Lennart Holmgren

Bilagor: 1. Dagordning, och Närvarolista 32 jaktlag av 40 var närvarande

                2. Avskjutning

                3. Protokoll från markägarsamrådet

===================================================

Anteckningar från träff med
Markägarföreträdare och organisationer i ett samråd inför jaktåret 2012 och
Skellefte norra älgskötselområde.
 

Degerbygården
Torsdagen den 19.1 2012 kl.19.00
 

Närvarande

Adresser
till Styrelsen:
 


Samt organisation/o markägare:

Joel Stenberg Bjurfors
57 931 96 Skellefteå jarl.stenberg@allt2.se

Curt Edvardsson Nyholmen 15
93691 Boliden curtedvardsson@allt1.se

Lars Forslund Olofsberg 12,
93494 Kåge lars@agriassist.se

Anders Lindqvist Medlevägen
186 931 98 Skellefteå anders.lindqvist@skogsstyrelsen.se                       


 1. § 1. ÄSO ordf. Kurt
  Lundström hälsade de närvarande välkomna och gav en resumé                                                                     över förra årets
  träff och hur årets arbete avlöpt.

 
§ 2. Dagordning upprättades
           (se bilaga)

§ 3    a. Älgbete (Bedömning-mätning
                        av älgbetesutvecklingen)

           b. Äbin. Älgskadebedömning
                (Nuvarande- egen äbin eller älgskadebedömning)

Här redogjorde
skogsstyrelsens representant Anders Lindqvist för läget. Ett rikhaltigt
underlag visades och effekterna diskuterades över de åtgärder skogsbruk och
markägare handlagt skogsavverkningar och gallringar.


Genomgången visade på
betesskador. Likaså fanns en bedömning av betesskador på grund av anhopning av
älgar, -vilka återkommer  år efter år.

Resonerades om möjliga
åtgärder där markägare och Jägare samverkar för att minska djurantalet genom
bl.a. vinterjakt. Skellefte-modellen tillåter ju faktiskt det.


§ 4. Älg-obs och
  avskjutning
Kurt Lundström
  meddelade att ÄSO klart har efterföljt rådet om högre ko-avskjutning.
 115  kor                                                                            och 69 tjurar samt
 194 kalvar skjutits hittills. Det betyder att 62 % kor fallit och 38 % tjur
alltså 378 djur.  Detta visar att vi uppfyllt vår avskjutningskvot och
ligger bra till.

När vi sedan har analyserat
3års-utfallet ser vi klart hur vi fullgjort uppdraget.

Här visades också en mängd
staplar över älgtillgång och hur lång tid det tog innan man fick se en älg'

§ 5 Älgjakt kommande år
(inriktning --Vinterjakt) Lägger man tillsammans skogsvårdstyrelsen genomgång
av älgbete, hyggestillgång, Problemet med vandringsälg i vinterstam.
Konstaterades att vårt mål att fälla ca 50 % kor bör gälla även denna säsong, -
men en klar försiktighet för kalvförande kor,  samt att fälla minst lika
många kalvar som vuxna älgar till kommande älgjakt. Rekommenderades att
markägare och jägare är uppmärksamma på större älganhopningar och där så sker
kan markägare vidtala jaktlaget att glesa ut älgar och då företrädesvis kalvar.

§ 6 Kommande älgskötselplan
kommenterades. Styrelsen förbereder kommande älgskötselplan och ger ett
grundförslag till årsmötet i augusti, och därefter bearbetar det slutligt så
att inlämnandet av älgskötselplan kan ske i god tid före 2013 års jakt.

§ 7 Vad avser
Älginventering rekommenderas avvakta genomförandet till senare lämplig
tidpunkt.

§ 8 Ett resonemang uppstod
om Jägarens ansvar – Markägarens ansvar. En mycket viktigt samspel så att vi
har rätt storlek och ålderssammansättning i älgstammen.


§  9 Handlingsplan
(Vad gör vi nu).

a. Undersöka intresset bland
intresserade markägare att genomföra en egen Äbin inom älgskötselområdet.


 1. Genomföra ett Äbin i
  samverkan med Skogsvårdsstyrelsen. Fullt ut behövs troligen 800 provytor inom
  vårt ÄSO.

 2. Utbilda så snart som
  möjligt genom skogsvårdstyrelsen försorg

 3. Fördela provytorna på våra
  40 jaktlag

 4. Lansera och återförsäkra
  medverkan från Jaktlagen vid älgmötet den 8 februari -12.

 5. Utvärdera undersökningen i
  slutet av juni

 6. Att söka få gehör för
  vinterjakt då anhopning förmärks inom ett Jaktlag .

 7. Rekommenderas att nuvarande
  ÄSO stadgar bibehålles eftersom man bedömde att inom dem finns det
  handlingsutrymme även för den nya älgjaktslagen. Då justeringar behövs bör ett
  helhetsgrepp tas efter de erfarenheter man vunnit sedan det nya
  förvaltningsläget satt sig.


§ 10 Då inga övriga frågor fanns kvar avslutades sammanträdet. Efter en mycket intressant kväll kunde deltagarna återvända hemåt i förvissning om att älgförvaltning och skogsbrukväl kan samarbeta. Dag som ovan

 • Thorgny Karlsson                                                  Justerat Kurt Lundström

 

 ============================================================

 

Protokoll fört vid
Skellefte norra älgskötselområdes Årsmöte.
 

Måndagen
den 22 augusti 2011  kl.19.30
 

Plats Degerbygården. 

§ 1 Inledning
Ordföranden Kurt Lundström hälsade alla närvarande(de 40
jaktlagen) välkomna, och gjorde en exposé över Skellefte norra
älgskötselområdets arbete under jaktårat.

Likaså hölls en tyst minut över de jaktkamrater som under året
avlidit

§ 2 Funktionärer

Att leda dagens förhandlingar valdes Kurt Lundström, sekreterare
Thorgny Karlsson och att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Kent
Bergqvist och Martin Bohman

§ 3 Justering av röstlängd

Röstlängd upprättades genom att alla närvarande inskrevs på en
lista som angav om man var ombud eller deltagare enligt stadgarna.                                                                         37 st. av 40 jaktlag var representerade/närvarande
med 56  befullmäktigade ombud varav inte mindre än 44 st.                                                                                 också är markägare.
Dessutom var ytterligare 5 personer med från jägarkår/och markägare
närvarande.                                                                                                            

§ 4 Kallelsens godkännande

Kallelse har utsänts till alla i älgskötselområdets ingående
jaktorganisationer 2011-08-06 via  E-mall, dessutom har inbjudan till
Årsmötet annonserats i lokalpress.

Kallelsen godkändes

§ 5 Dagordning

Den föreslagna och i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 6 Verksamhets-och förvaltningsberättelse

Styrelsen avgav
verksamhets- och förvaltningsberättelse. Dels i en skriven och dels i en
muntlig dragning av verksamheten, och att ingiven älgskötselplan för de
kommande 3 åren i enlighet med skellefte-modellen. slutligt är fastlagd. Se
verksamhetsberättelse.     

Kassören avgav
förvaltningsberättelsen och konstaterade att alla 40 jaktlagen både betalat
adm-avgift och alla sina fällavgifter.

Årets resultat ökar kassabehållningen till  22699 kr

Omslutningen för året har
varit 93530 kr:
-                                                                                                          

§ 7 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen
föredrogs och revisorerna föreslog
ansvarsfrihet.            

§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 


Årsmötet fastställde balansräkningen                                                                                            


§ 9 Fråga om ansvarsfrihet 

Årsmötet beslöt med acklamation på revisorernas förslag att ge styrelse                                                 

och kassaförvaltare full ansvarsfrihet för det gångna jaktåret 2010/11.

§ 10  Stadgar 

Konstaterades att antagna stadgar gäller för älgskötselområdet

Se gällande stadgar

§ 11 Val till Styrelsen

I tur att avgå: Gunnar Lindqvist, Kurt-Lennart Holmgren och Roland Furberg .

Valberedningen föreslår omval av dessa för en tid av 2 år.            


Årsmötet beslöt anta valberedningens förslag av styrelsemedlemmar


§ 12 Ordförande 

Till ordförande för älgskötselområdet samt styrelsen valdes

ånyo Kurt Lundström för 1 år.

§ 13 Revisorer 

Val av revisorer: Anders Lindberg och Rune Degerstedt,

 suppleanter: Dick Boström och Mats Hedlund.

§ 14 Valberedning 

Till valberedning valdes Lars Forsell sammankallande, Östen Bjurman,                                                          

Benny Brännström och Björn Anderbrant.

§ 15 Förändring av Älgskötselområde 

Ingen förändring av älgskötselområdet är planerat.


Konstaterades att vi i dag har 40 anslutna älgjaktslag.


§ 16 Anslutning av nya jaktlag 

Konstaterades att inget nytt älgjaktslag begärt inträde.

Dock kom frågan upp till samtal om möjligheten att de jaktlag som är under 1000 hektar kan
undersöka att sammanslå två eller tre små enheter så man kan vara fri att jaga
enligt den s.k. Skelleftemodellen.

§ 17 Årsmötet fastställde Styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2011/12  för Skellefte
norra
Älgskötselområde 

1.
Älgskötselplanen
fullföljes enligt beslutad
omfattning.

2. Samråd 

Styrelsen fullgör samrådet som behövs med berörda parter.

Bl.a. med en januari träff med markägareföreträdare inom
älgskötselområdet.
Det är ett uppföljningsmöte där frågor som                                                                                                        älgbete, betesskad or och älgstammens storlek behandlas.                                                                                                                  Att se hur långt vi har kommit med åtgärder och beslut.
Betesskadornas omfattning bör älgskötselområdet och skogsvårdsstyrelsen
analysera närmare. Vi kanske då har kommit fram till om vi ska genomföra ett
projekt (EU projekt) för att analysera balansen mellan älgbete och älgstam.

3. Det nya älgjaktssystemet 

Styrelsen bearbetar under det kommande året med frågor som berör                                                                             älgskötselområdet med anledning av det
nya älgjaktssystemet . Viktigt för vår del är att värna om den s.k.                                                                                               Skellefte-modellen. Att följa upp avskjutningen enligt älgskötselplanen och
förbereda den nya treårsplanen för älgskötselområdet från 2013.

4. Älgbetesinventering 

Vi genomför en bedömning -beräkning av älgbetets utveckling sedan 1980

–talet och fortlöpande, detta genom att belysa hyggesarealens utveckling i form                                                                          av kartmaterial och arealuppgifter .

5. Älginventering 

Jägare och markägare
genomför under vintern en älginventering  tillsammans om
älgskötselområdets älgmöte beslutar det. Vi återkommer senare om lämplig metod
för detta.

6. Betesskadeinventering – bedömning 

Vi undersöker under vintern
förutsättning att genomföra ett projekt (EU-projekt) att mäta och utbilda
älgskador inom älgskötselområdet. Det ska i så fall ske tillsammans, jägare
markägare och i samarbete med skogsstyrelsen.

7. Utbildning ska hållas med rapportörer
under vintern så vi får snabba och bra inrapporteringar av älgobservationer och
avskjutningar.

8. Älgmöte/Årsmöte under året Plats Degerbygården 

Årsmöte måndag 22 aug-11   kl.19.30

Älgmöte onsdag 12 okt.-11    kl.19.30

Älgmöte onsdag  8 febr. -12    kl.19.30

Årsmöte/Älgmöte måndag 13 aug.-12  kl.19.30

9. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse 

Måndag 22 aug. efter årsmötet (konstituering)

Ons. 12 okt kl.18.00, och ett i dec. inför samrådsträff

Ons., 8 febr. kl.18.00, samt ett i maj inför årsmötet

Måndag 13 aug. kl.17.30.


§ 18 Rekommendationer för älgjakten 

Ordförande och kassor gick
igenom dels avskjutning under de föregående åren samt den tänkta avskjutningen
i det nya jaktårat i enlighet med vår nya älgskötselplan.

Styrelsen rekommenderar att antalet fällda vuxna skall minst 50% vara hondjur, och
antalet kalvar skall vara minst 50% av antalet skjutna älgar. (De ser ut som om
vi har mindre tjur i stammen, därför borde vi sikta på 40 % tjur och 60%
hondjur för de närmaste åren)                                                                                                                                                                       Inget jaktlag bör skjuta fler tjurar en hondjur.
De jaktlag som under de senaste två åren skjutit flera tjurar än hondjur bör
detta år göra tvärtom. De mindre jaktlagen bör även helst skjuta flera hondjur
än tjurar.

§ 19 Älgvårdsarbete, älginventering och  skadeförebyggande åtgärder. 

Samtal uppkom om behovet av bra älgbetesområden, vilket bör vara en dialog med                                                                  markägare och jägare inom jaktlaget, dels för att ge älgen betesmöjlighet och dels för att begränsa
betesskador.

Anhopning av älgar sker inom älgskötselområdets särskilt tiden december/januari,                                                                     av de s.k. vandringsälgar, det är oftast mycket snö då som gör jakten tung.                                                                                Det föreslogs att ”drabbade” jaktlagen tillsammans gör gemensam sak antingen skingrar
gruppen eller avskjuter lämpligt antal älgar. Detta låter sig göras med ”skelleftemodellen”                                                     eftersom tilldelningen är fri.

Kurt-Lennart Holmgren
informerade om ordningen för eftersök av trafikskadat villt. Likaså vikten av
samverkan mellan jaktlagen vid skadskjutet vilt.

Rolf Eriksson informerade
om hur betesskadeinventering kan genomföras här är det viktigt att Jaktlagen
och markägarna och deras organisationer kan samverka. Detta kan ge en god grund
för jaktlagens beslut om avskjutning inom sitt ansvarsområde.

§ 20 Beslut om avskjutning 

Beslut om avskjutning enligt de regler som gäller vidtog.

Konstaterades att jaktlag över 1000 hektarhar fri avskjutning.                                                                                                            Vilket betyder att varje jaktlag själva bestämmer årets
skattning. Dock med sikte att antalet fällda vuxna skall minst 50% vara
hondjur, och antalet kalvar skall vara minst 50% av antalet skjutna älgar. Att
varje jaktlag inrapporterar till älgobs och avskjutning omgående via viltdata
under första perioden. (Likaså meddelar styrelsen vem som är ansvarig för
inrapporteringen)Det slutliga jaktresultatet ska rapporteras vid jakttidens
slut. Likaså
att innan den 5 febr. slutligt har inbetalat Jaktlagets fällavgift 400:-/Vuxen
älg.- samt adm-avgift till Skellefte norra älgskötselområde
 

§ 21 Beslut om avgifter för täckande av kostnader för
administrations och åtgärder.
 

Beslöt
att adm-avgiften för jaktårat 2011/12
 


 • Jaktlag under 1000 hektar100:- 

 • Jaktlag mellan 1000- 5000 hektar 200 kr                                                                                                          
 •  Jaktlagöver 5000 hektar= 400kr 


Beslöt
att styrelsen upprättar budgetplan för det nya arbetsåret enligt beslut
i  § 17 -21
 

§ 22 Uppropades och utdelades till de jaktlagen under
1000 hektaravskjutningslicens för jaktåret.
    § 23 Då inga övriga frågor
fanns, avslutade ordföranden årsmötet.Den  närvarande samlades kring den avslutande kaffekoppen och                                                                                                     samtalen inför det nya jaktåret
gav många impulser för det som komma skall.Dag som ovan

Thorgny Karlsson,
sekreterare      

Kurt Lundström,
ordförande

                                                 Kent Bergqvist,
                                                 justeringsman

                                                 Martin Boman,
                                                justeringsman

Bilagor:

1)  Närvarolista/Röstlängd

2)  Dagordning

3)  Verksamhetsberättelse
och förslag till verksamhetsplan 2011/12

4)  Kassaredogörelse


5)  Revisionsberättelse

6)  Balansräkning


7)  Stadgar ==============================================================

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.