Info-Älg/Årsmöte

Dagordning Årsmöte i Skellefte Norra älgskötselområde.

Onsdagen den12 augusti 2015 kl. 19.30

Plats Degerbygården

Dagordningen för älgmöte/årsmöte:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 2. Justering av röstlängd. (vid behov upprop av befullmäktigade ombud)
 3. Fråga om kallelse kan godkännas.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen varav minst hälften skall vara markägare eller markägarrepresentanter. (2015 val av tre ledamöter för en tid av två år)
 10. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets ordförande och tillika styrelsens ordförande.
 11. Val av två revisorer och två suppleanter.
 12. Val av valberedning.
 13. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i dessa ingående jaktområdes omfattning.
 14. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
 15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. och behandling av inkomna motioner.
 16. Rekommendationer för älgjakten .
 17. Information om älgvårdsarbete, älginventeringar och skadeförebyggande åtgärder
 18. Beslut om avskjutning enligt de regler som gäller enligt Skellefteåmodellen.
 19. Beslut om budget 2013/14- samt avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkterna 15-18 ovan.
 20. Övriga frågor. Äbin.

Skellefteå 2015-08-12

Kurt Lundström

Ordförande

 ==============================================                                 

Verksamhetsberättelse 2014/15 för Skellefte norra Älgskötselområde

Styrelsen har under året bestått av: Kurt Lundström ordf. Gunnar Lindqvist Kassör, Bernt Karlsson sekr. Bertil Markstedt markägarrepresentant, Ulf Grönlund markägarrepresentant, Rikard Lindqvist och Kurt-Lennart Holmgren.

Av styrelsens 7 medlemmar är samtliga markägare och av oss är två särskilda markägarerepresentanter.

Styrelsen har under arbetsåret haft 4 st. protokollförda sammanträden som handlagt Älgskötselområdets angelägenheter.

Det har varit något av ett mellanår i slutet av nuvarande älgskötselplan(2012-2015) Men kommande året blir mera intensivt då vi har att planera och genomföra en ny älgskötselplan.

Förutom årsmöte i augusti så har vi träffats till älgmöte mellan jaktperioderna i oktober och efter jakten i februari för att redovisa årets avskjutningsresultat och observationer.

Skellefte norra älgskötselområde omfattar 39 st jaktlag och viltvårdsområden och jagar enligt den sk ”Skelleftemodellen”, Vilket innebär att jaktlag/viltvårdsområde själva beslutar sina egna detaljregler om hur jakten skall bedrivas. Skelleftemodellen innebär att: Jaktlag/viltvårdsområden med 1000 hektar, eller mer, själva avgör hur många älgar som skall skjutas.

Jaktlag/viltvårdsområde under 1000 hektar får av styrelsen tilldelning baserad på genomsnittsuttaget inom älgskötselområdet och i viss mån älgtäthet.

Alla skall målmedvetet verka för att minst 50% av de skjutna vuxna älgarna skall vara hondjur. Och att 55% av antalet skjutna älgar är kalvar. Avstämning sker vart tredje år.

Markägarsamråd

Styrelsen genomförde i vintras ett samråd - samtal med markägarrepresentanter från älgskötselområdet och någon representant från LRF Skellefteå.

2014 års älgjakt

Vi har under 2014 jagat enligt nuvarande älgskötselplan , Målsättningen

har varit att fälla 330 älgar i år. Vi har under året fällt 263 älgar. Av dessa var 57 hondjur, 64 tjurar och 142 kalvar. Det betyder att vi fällt 47% hondjur av vuxna djur samt ca 54% kalvar av totala antalet älgar vilket ligger inom målsättningen. Vi sköt således ca. 20% färre älgar än älgskötselplanen vilket troligen kan hänföras till att älgstammen minskade något snabbare än förväntat.

Tjurstammen har enligt obsen ökat till ca.39 % tjurar i stammen vilket är en tillfredsställande siffra. Kommande jakt ska inriktas på framförallt unga hondjur framför äldre och kalvar framför vuxna älgar. Observationerna visade också att föryngringen varit sämre under 2014 med en föryngring på ca 67 kalvar/100kor mot 79 kalvar per 100 kor året innan.

Älgstammen verkar nu ligga på en relativt lämplig nivå .

Hemsidans adress: aso.n.nu

 ===================================================

Verksamhetsplan 2015/16   för Skellefte norra

Älgskötselområde:-

          1. Älgskötselplanen

Följs upp enligt beslutad omfattning jaktåren 2013-2015, samt att styrelsen förbereder och genomför en ny älgskötselplan för 2016-2018. Målsättning att utkast till Skellefte Norra ÄSO älgskötselplan för åren 2016-2018 finns att ta ställning till på februarimötet.

 1. Samråd

Styrelsen fullgör samråd som behövs med berörda parter.

Bl.a. med en januari träff och samråd med företrädare för markägföreträdare inom älgskötselområdet.

Där frågor som älgbete, betesskador och älgstammens storlek samt eventuell betesfrämjande åtgärder kan behandlas.

 1. Den lokala älgskötseln

Styrelsen försöker föra ut budskapet om den lokala älgskötseln med ledord som Delaktighet och Samverkan som inriktning. Viktigt är att värna om den sk. Skellefte-modellen.

 1. Älgbetesinventering

Vi genomför en bedömning - beräkning av älgbetets utveckling de närmaste 5-10 åren, detta genom att belysa hyggesarealens utveckling i form av kartmaterial och arealuppgifter och bör här få stöd och support av skogsstyrelsen.

 1. Älgmöte/Årsmöte under året Plats Degerbygården

Årsmöte onsd den12 aug 2015   kl.19.30

Älgmöte Tisdag 13 okt. 2015    kl.19.30

Älgmöte onsdag 10 febr. 2016      kl.19.30

Årsmöte måndag 15 aug. 2016   kl.19.30

 1. Styrelsen sammanträder enligt följande

Onsdag 12 aug. 2015 efter årsmötet (konstituering)

Tisdag 13 okt. 2015 kl.18.00

I januari 2016 förberedelse till älgskötselplan och markägarsanråd

Onsdag 10 febr-16 kl.18.00

I mars 2016 inför årsmötet

Måndag 15 aug.-16 kl.18.00

Skellefteå 10/8 2015

Kurt Lundström ordf.                                                  

Bernt Karlsson Sekr.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)