Stadgar:

Stadgar för Skellefte Norra Älgskötselområde

Dessa stadgar är gällande för de jaktlag som genom "Avtal om samgående i älgskötselområde" anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.

Namn, beslutande organ och säte

§ 1. Älgskötselområdets namn skall vara Skellefte norra älgskötselområde.

§ 2. Beslutande organ inom älgskötselområdet är älgmöte, extra älgmöte och styrelse.

§ 3. Styrelsen har sitt säte i Skellefteå

§ 4. Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1/7-30/6 (jaktår).

Ändamål

§ 5. Ändamålet med älgskötselområdets är att tillvarata markägarna och de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade skötselplanen. (Skellefteåmodellen)

Älgmöte

§ 6. Älgmöte /årsmöte skall hållas årligen under augusti månad, samt ytterligare älgmöte i oktober samt i februari, mötet består av ombud från de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid älgmötet en röst för varje påbörjat 1000-tal hektar mark som jaktlaget disponerar inom älgskötselområdet.

Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid älgmötet med yttrande- och förslagsrätt.

Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark,  har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan.

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.

Extra älgmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.

Extra älgmöte kan endast behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

Kallelse till älgmöte och extra älgmöte sker genom styrelsens försorg på vederbörligt sätt senast 14 dagar före mötet (ex. via E-post)till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet.

På dagordningen för älgmöte/årsmöte skall förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Justering av röstlängd. (vid behov upprop)

3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av 7 ledamöter i styrelsen varav minst hälften skall vara  markägare eller markägarrepresentanter .

10. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets ordförande och tillika styrelsens ordförande.

11. Val av två revisorer och två suppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdes omfattning.

14. Fråga om anslutning av nya jaktlag.

15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan. och behandling av motioner.

16. Rekommendationer för älgjakten .

17. Information om älgvårdsarbete, älginventeringar och skadeförebyggande åtgärder

18.. Beslut om avskjutning enligt de regler som gäller enligt Skellefteåmodellen.

19.Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkterna 15-18 ovan.

20. Övriga frågor.

Styrelse

§ 7. När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför älgmötet ansvarig för sin förvaltning.

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av älgmötet.

Ordföranden väljs för en tid av ett år.

Antalet av älgmötet valda ledamöter skall vara 7, vilka väljs för två år med växelvis avgång.

Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/medlem i jaktlag inom älgskötselområdet eller när det gäller markägarrepresentanterna, person som äger eller på annat sätt företräder mark inom älgskötselområdet.

Styrelsen är beslutför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgmöte/årsmöte och att minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgmöte/årsmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör.

Det åligger styrelsen att hålla sig informerad om älgskötselområdets utveckling och förändring:

att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker oav områdets omfattning.

att tillställa jaktledarna kopia av beslut om älgtilldelning, gällande jaktlag under 1000 ha.(Skelleftemodellen)

att till älgmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet.

att till älgmötet inkomma med förslag till avgifter.

att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter.

att svara för älgobsinventeringen.

att utse en ledamot som skall medverka i det lokala samrådet vid ev. kallelse

 

Föreskrifter för älgjakten och avskjutningsrapportering

 

§ 8. Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast 25 september överlämna älgobsrapport

Jaktledarna i respektive jaktlag skall rapportera till viltdata senast fem dagar efter jakttidens utgång sitt lags jaktresultat, enligt den ordning som efterfrågas på viltdata.

Det åligger jaktlagen att till styrelsen rapportera förändringar i jaktlagens disponerade arealer och att jaktlagen är skyldiga att ha förteckning över vilka marker/fastigheter de disponerar

§ 9. Avgiften för fälld älg skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras inbetalas till styrelsen på det sätt som meddelats av styrelsen. Det åvilar jaktledarna att vid jakttidens slut inrapportera all avskjutning på det egna jaktområdet. Antal Tjurar med taggantal angivet, kor, kvigor, kvigkalv, tjurkalv ska anges.

Jakten i älgskötselområdet sker enligt Skelleftemodellen

§10. Jakten ska bedrivas som gemensamhetsjakt där jaktlag/viltvårdsområde själva beslutar sina detaljregler om hur jakten ska bedrivas.

Dock skall det jagas enligt ”Skelleftemodellen” vilket innebär att:k

Jaktlag/viltvårdsområde med 1000 hektar eller mera själva avgör hur många älgar som ska skjutas.

Jaktlagen ska målmedvetet verka för att minst 50% av de skjutna älgarna ska vara hondjur. Avstämning vart tredje år.

Jaktlag /viltvårdsområde ska målmedvetet verka för att mer än hälften av de skjutna älgarna ska vara kalvar. Avstämning vart tredje år.

Jaktlag/viltvårdsområde som är mindre än 1000 hektar får tilldelning som baseras på genomsnittsuttaget inom älgskötselområdet föregående år.

B-områden erbjuds delta. B-områden med areal 100-150 ha får 1 vuxen älg vart tredje år. , 150-200 ha får 1 vuxen älg vartannat år, 200-275 ha får vuxen älg två år av tre. Övriga år tilldelas dessa områden 1 kalv.

Jaktlagen/viltvårdsområden förbinder sig att delta i älgskötselområdets träffar

-Jaktlag/viltvårdsområde ska lämna in älgobs senast 25 september

Jaktlag/viltvårdsområde mindre än 1000 ha ges möjlighet att ansöka om extra tilldelning vilket beslutas av styrelsen för älgskötselområdet

Anslutning till älgskötselområde

§ 11 Nya jaktlag/viltvårdsområde som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den 1 januari , det året anslutningen avses ske, skriftligen anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av älgmötet.

Avregistrering av jaktlag/Jakträttsinnehavare ur älgskötselområdet

§12.Jaktlag/viltvårdsområde som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december. Älgmöte får besluta om avregistrering av jaktlag/viltvårdsområde /jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för Skellefteå norra älgskötselområde eller av älgmötet fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.

Ekonomi

§ 13. För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området får älgmöte besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift.

Ändring av bestämmelserna för älgskötselområdet

§14. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på älgmöte. Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid älgmöte avgivna röster.

Upplösning av älgskötselområdet

§15. Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av älgmöte. Om älgskötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut, varvid för beslut om upplösning krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid älgmöte avgivna röster, eller på grund av att så många jaktlag utträtt ur området att området inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde, skall med behållna tillgångar förfaras på sätt som beslutas av älgmöte.

Dessa stadgar antogs i princip, - samt bearbetas ytterligare av styrelsen för att kunna antagas vid nästa älgmöte/årsmöte augusti -2010

Beslut vid älgmöte 2010-02-09

Kurt Lundström - Ordförande       

Thorgny Karlsson - Sekreterare

Gunnar Lindqvist - Kassör

Dessa stadgar för Skellefte Norra älgskötselområde

Antogs vid årsmöte 2010-08-23.

Skellefteå/Degerbygården 2010-09-23 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)